Top

अनुच्छेद 3

अनुच्छेद 3 : प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता व व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

Basti Khabar

Basti Khabar

Basti Khabar Pvt. Ltd. Desk


Next Story
Share it